Sponsorship

Contact for Sponsorship

Dr Hasmah Hashim : 017-6608380
Dr Azlinda Abu Bakar : 019-6657274
Dr Fatin Akmal Baharom : 014-3386599
Email : asmcpath2022@gmail.com